menu

curs


De la mà dels artistes que exposen a Dieu, descobrirem el procés creatiu i els elements plàstics i temàtics que configuren la seva obra. Un cop analitzat aquest procés creatiu i d’elaboració, el portarem a la pràctica amb treballs que desenvolupin la creativitat dels alumnes i que els aporti noves pràctiques i recursos expressius.
El taller està vinculat als autors i a les temàtiques de les exposicions que es realitzen a Dieu. Això determina la durada del taller i fa que cada exposició generi un nou projecte amb pràctiques i objectius diversos.

Durada: cinc setmanes.
Horari: dues hores i mitja a la setmana. El dia de la setmana està obert a les necessitats del grup.
Preu: 70 euros.

El curs finalitzarà amb una exposició a Dieu dels treballs més representatius de cada taller. S’editarà un catàleg amb tot el material elaborat pels alumnes i en el que es demanarà la col·laboració dels artistes que han exposat l’obra a Dieu, moviment creatiu.

Inscripció i més informació als telèfons:
696 978 487 - 687 559 447